Cijena knji evnih prijevoda

Ja sam prevoditeljica, idem na vlast razlièitih razina, prevodim simultano, a takoðer se i ispunjavam knji¾evnim prijevodom. Najèe¹æe, moja aktivnost je obuka o tekstu, norma ugovora o graðanskom pravu ili drugi slu¾beni dokumenti. Vi¹e volim knji¾evne prijevode jer mi daju snagu radosti.

Priprema i koncentracijaKako mogu napraviti prijevod knji¾evnog teksta, prije svega poku¹avam odr¾ati punu koncentraciju. Iskljuèivanje telefona, ne pregledavanje web stranica - najva¾nija stvar je tekst za mene. Ono ¹to je va¾no nije samo savr¹en prijevod, nego i ukljuèenost knji¾evnih vrijednosti. To je odgovorna zadaæa, ali daje puno zadovoljstva. Kad se èini da je moj prijevod knji¾evnog teksta cijenjen, osjeæam veliko zadovoljstvo i gotovo stvarno zadovoljstvo, kao da sam autor ovog konteksta.Postoje nesumnjivo takvi tekstovi, koje mi nije drago odrediti, unatoè èinjenici da su knji¾evni. To su dvije vrste: prvo, mrzim objasniti harlequinów jer me prièa dosaðuje, a knji¾evna vrijednost takvog ulaska zapravo ne postoji. Drugo, mrzim populistièke i delikatne tekstove.

Rad u zgradi

Naravno, unatoè mojim predrasudama, svaki prijevod teksta radim vrlo savjesno i ¾elim odustati od nekih pretpostavki izvornika. Pozornica je stoga lo¹a, ali nikad ne odustajem i nastojim se preokrenuti. Dolazi do toga da moram ostaviti èlanak svima u ladici i vratiti se kasnije.U mom radu cijenim èinjenicu da je mogu pisati dok ¾ivim kod kuæe. Svaki prijevod teksta mo¾e se obaviti na daljinu, a ova tehnika mi daje sve potrebne alate. Imam sve moguæe rjeènike, a internet æe mi omoguæiti da provjerim puno informacija. Meðutim, dok sjedite na mjestu, morate se brinuti o samodisciplini, jer knjiga u biljci je lijen. Morate nametnuti odreðenu strogost i vlastite akcije funkcionirati kako treba. Svaki prijevod èlanka je va¾an i neka rje¹enja trebaju biti rije¹ena uz pomoæ, kao da tek poèinjemo raditi.izvor: