Cijena obuke zaposlenika

Uspje¹no, kada imamo bolnièko lijeèenje u inozemstvu, ili jednostavno - kad imamo pomoæ lijeènika koji ne govori na¹ jezik, dok je kasnije medicinska dokumentacija kljuèna za daljnje djelovanje u drugoj zemlji, vrijedi prevesti tekst lijeènik.

Ljudi koji u glavnom gradu koriste medicinske prijevode najèe¹æe imaju medicinsku edukaciju - oni su aktivni lijeènici, ljudi koji su diplomirali na sveuèili¹tima na kolegijima iz farmacije, biologije i kemije. Postoje odgovarajuæi certifikati koji potvrðuju visoke jeziène vje¹tine. Èesto su izvorni govornici ili su obavljali praksu u inozemstvu. Imaju prikladnu pripremu: kako iz jeziènog zida, tako i zbog toga da bi potvrdili zasluge teksta.

Va¾na je i provjera teksta od strane sudskog tumaèa koji primjenjuje moguæe ispravke, provjerava je li unos velike vrijednosti i - ¹to je najva¾nije - daje slu¾benom ovla¹tenju svoj peèat.

Medicinski dokumenti koji se najèe¹æe navode su bolest pacijenta, otpu¹tanje iz bolnice, rezultati pregleda, upuæivanja na preglede, medicinske iznimke, odluke o statusu invaliditeta, povijest lijeèenja - ako tra¾imo kompenzaciju za stranu nesreæu.

Medicinski prijevod takoðer je prijevod znanstvenih èlanaka, ud¾benika za studente medicine, popularno-znanstvenih knjiga o medicini, promotivnih filmova koji sadr¾e specijalizirani vokabular, multimedijske prezentacije ili èak katalozi u kojima se spominju medicinski instrumenti.

Najpopularniji jezici za koje se on slu¾i su engleski, njemaèki, francuski i ruski. Uska specijalizacija ima jezike kao ¹to su danski, japanski, kineski, turski, nizozemski, ¹vedski i norve¹ki. Uz uske radove, lako je konzultirati izvornog govornika.