Eklektiena psihoterapija

U posljednjoj toèki poku¹at æemo proæi test: ¹to znaèi psihoterapija?

Sigurno je svima nama poznato da je psihoterapija sustav djelovanja, èiji je cilj pru¾iti olak¹anje u psihièkoj ili tjelesnoj patnji. Psihoterapija je i slo¾en proces, a jedan od zadataka je stvoriti promjenu u naèinu na koji pacijent misli, a pona¹anje koje je vjerojatno obvezno za pacijenta jo¹ uvijek pati. Psiholog je minimalno znanje da æe mu 100% pru¾iti razumijevanje problema s kojim se pacijent suoèava i, nakon razumijevanja pacijenta, moæi æe koristiti pravu tehniku lijeèenja.

Psihoterapija je vrlo osjetljiv proces. Da bi se pacijent mogao nositi sa svojim problemom, on ne samo da mora izgledati realno, veæ takoðer morati registrirati svoje slabosti, ljutnju, strahove i odbojnost prema vlastitom narodu. Psihoterapija nije samo razgovor s terapeutom koji patlja pacijenta na leðima i ka¾e da æe cijela biti u modu. Psihoterapija je divan odnos u kojem psihoterapeut bolje razumije kako na¹e interese, tako i izvore njezine patnje.

Èesto èujemo od tih ljudi da psihoterapija u njima stvara strah. Takav istra¾ivaèki teèaj je stvoren zato ¹to ljudi jo¹ uvijek ne znaju mnogo o psihoterapiji do danas. I odavde se zna da, buduæi da ne¹to ne razumijemo, to nas èini strahom.

Koliko dugo traje psihoterapija? U psihoterapiji ne postoje strogo nametnute procedure koje odreðuju koliko se psihoterapije odvija. Svaki pacijent koji se javi lijeèniku je jo¹ jedan problem i stoga zahtijeva individualni pristup. Èak je i psihoterapeut na prvom sastanku vrlo te¹ko odrediti koliko tretmana mo¾e proæi, ali se mo¾e pribli¾iti brojem problema s kojima se pacijent predstavlja psihoterapeutu.Stoga se mo¾e sa sigurno¹æu reæi da psihoterapija raèuna na promjenu naèina razmi¹ljanja osobe koja ide na terapiju, kao i na olak¹avanje mentalnog ¾ivota.