Eovjekova psihoza nakon 50 godine

Svatko od nas ponekad ima lo¹ije trenutke u stanu, ponekad depresivan ili zabrinut. Èesto su takva stanja rezultat negativnih i stresnih dogaðaja u bliskom ¾ivotu na koje nemamo nikakav utjecaj. Smrt voljene osobe, gubitak prijatelja, razvod, bolest, gubitak ili promjena posla - razlozi za stra¹nu mentalnu dobrobit koja zaista postoji. Jednostavno se osjeæamo preplavljeni, depresivni i te¹ki pod utjecajem takvih oblika. No, takvo bi stanje trebalo proæi samo od sebe, u kolièini protoka vremena, prije ili kasnije. Kako to uèiniti ako se doista ne dogodi?

Osjeæate li se stalno depresivno i preplavljeno, lo¹e raspolo¾enje ostaje stalno tjednima? Izgubite li kontakt s voljenima ili zanemarite svoje du¾nosti? Zapamtite da se svaka rana ne lijeèi. Ponekad bismo trebali posegnuti za struènom pomoæi - u posljednjem nema ni¹ta lo¹e. Kada uèinci negativnih dogaðaja preuzmu va¹ ¾ivot, savjetovanje za mentalno zdravlje mo¾e pomoæi.

U okru¾enju kao ¹to je mentalno savjetovanje rade profesionalni i certificirani lijeènici (psiholog, psihijatar, seksolog, psihoterapeut. Mo¾ete uzeti iz njihovih svojstava za posebnu pa¾nju i podr¹ku. Suprotno kolokvijalnom mi¹ljenju, pomagala tih lijeènika nisu rezervirana, ali za ¾ene pogoðene te¹kom du¹evnom bole¹æu - naprotiv - svatko tko dugo vremena pati od problema u psiholo¹koj industriji - èak i ako simptomi nisu vrlo opasni - treba biti tamo. Nepo¹tivanje lo¹eg raspolo¾enja mo¾e nas natjerati da razvijemo bolesti poput depresije i neuroze. Oni znaèajno ometaju postojanje pacijenata i potpuno su izljeèivi, terapija mo¾e biti jako duga.

Na prvom sastanku u klinici za mentalno zdravlje moæi æete se susresti s psihologom na savjetodavnom sastanku. Takav sastanak je na planu postavljanja dijagnoze, davanja informacija i odreðivanja daljnjih radnji, koje se mogu uputiti psihijatru ili poduzeti psihoterapiju kod lijeènika.