Gastronomska tehnologija test peradi

ATEX direktiva, koja se takoðer naziva i Direktiva novog pristupa, dokument je èija je va¾na svrha pribli¾avanje zakona dr¾ava èlanica Europske unije u pogledu sustava za¹tite i ureðaja koji se tretiraju na podruèjima ugro¾enim eksplozijom metana ili ugljene pra¹ine.

Ovo naèelo prvenstveno definira glavne sigurnosne zahtjeve, ¹iroke asortimane proizvoda i, nadalje, naèine dokazivanja suradnje s osnovnim sigurnosnim zahtjevima.Europski standardi, koji detaljno opisuju tehnièke naèine dokazivanja sukladnosti sa sigurnosnim zahtjevima, od velike su vrijednosti u direktivi. Zajedno s direktivom, ako je proizvod usporediv s osnovom, pretpostavlja se njegova suradnja s posebnim sigurnosnim zahtjevima.Zajednièki ATEX zahtjevi za opremu i za¹titne metode koji se koriste u potencijalno eksplozivnim atmosferama nalaze se u Dodatku II Direktive. Govor je o opæim zahtjevima, odabiru materijala, dizajnu i obliku, potencijalnim izvorima paljenja, prijetnjama od vanjskih djelovanja, zahtjevima za sigurnosnim ureðajima i integraciji zahtjeva za osiguranje sigurnosti sustava.Prema patentnim zahtjevima, proizvoðaè mora paziti da sprijeèi stvaranje eksplozivne atmosfere pomoæu dodatnih i za¹titnih mjera, da sprijeèi paljenje eksplozivne atmosfere, da sprijeèi ili ogranièi eksploziju.Oprema i za¹titne metode trebaju biti osmi¹ljene tako da sprijeèe moguænost eksplozije. Oni bi trebali biti osmi¹ljeni uz poznavanje tehnièkog znanja. I mjesta i dijelovi moraju biti stabilni i zajedno s uputama proizvoðaèa.Sva oprema, za¹titni sustav i ureðaji moraju imati CE oznaku.Materijali koji se koriste za ugradnju ureðaja ili za¹titnih sustava ne smiju biti zapaljivi. Izmeðu njih i vremena ne mogu biti nikakve reakcije koje bi mogle privuæi potencijalnu eksploziju.Posude i za¹titni sustavi ne smiju uzrokovati o¹teæenja ili nove ozljede. Oni moraju osigurati da se na kraju njihove obrade ne stvaraju za visoke temperature i zraèenje. Ne mogu stvoriti opasnost od struje i ne mogu utjecati na opasne situacije.