Informacije o vakuumskom pakiranju

Prehrambeni proizvodi sve se èe¹æe nalaze pod posebnim uvjetima kako bi se produ¾ilo razdoblje njihovog dr¾anja i dodatno smanjio rizik od kvarenja u vezi s zrakom ili novim materijalima. Trenutno, vakuumsko pakiranje hrane nije samo u trgovinama, veæ iu ugostiteljskim objektima, ili u domovima. Vakuumska ambala¾a omoguæit æe vam pohranu hrane u va¹em domu do nekoliko mjeseci.

©to znaèi vakuumsko pakiranje hrane? Posljednji projekt bavi se posebnim vrstama plastiènih vreæica ili plastiènih posuda u kojima se primjenjuju prehrambeni proizvodi. Zatim, sa specijalnim ureðajima iz spremnika ili vreæice, zrak se izvlaèi, a plastièna posuda ili vreæica je visoka, èvrsto zatvorena (plastièna vreæica je zavarena. Kod kuæe se usisava vakuum pomoæu posebne ruène pumpe.

©to uzrokuje vakuumsko pakiranje hrane? To svakako poveæava vrijeme skladi¹tenja novih prehrambenih proizvoda. U vakuumskim zamrzivaèima, meso koje je vakuumski zatvoreno vjerojatno æe se skladi¹titi 26 mjeseci, a rok trajanja hladnjaka ili rastresitih proizvoda koji se nose na sobnoj temperaturi takoðer se znaèajno poveæava. Vakuumski spremnici ¹tite hranu od djelovanja zraka, ali i gljivica i mikroorganizama koji èesto uzrokuju kvarenje hrane. Vakuumski zatvoreni proizvodi zadr¾avaju sve okuse i mirise, a zadr¾avaju svoju strukturu.

U privatnim sobama postoje i posebne vakuum-zatvorene posude za skladi¹tenje proizvoda i specijalni èepovi za vakuumsko brtvljenje boca. Zahvaljujuæi èepovima nakon otvaranja, vino se mo¾e staviti ne za 2 dana, veæ za 20 - 25 dana. Pluta ¹titi vino od oksidacije, a vino zadr¾ava sav okus i miris.

Osim hrane u vakuum kontejnerima, vjerojatno æe i dalje biti pohranjena odjeæa koja ima malo prostora zbog uporabe vakuuma za pakiranje.