Integrirani sustav sigurnosti prijevoza pdf

Uvjerljivi ljubitelji ceste na vozilu nisu u obliku odbijanja u¾ivanja s ceste na biciklu èak iu oèekivanoj ki¹i. Obja¹njavaju da pravi ki¹obran za bicikl ne pravi nikakvu razliku izmeðu vo¾nje biciklom po ki¹i i u dobrim vremenskim uvjetima. posljednji, ¹to dati pozornost pri kupnji. Kao ¹to znate, na¹i æe zahtjevi biti neovisni tijekom izleta do male ki¹ice i izleta u sobu u kojoj je vrijeme hirovita u prirodi.

Lagana ki¹na jakna - glavna joj je prednost ¹to puno te¾i, a kada se sklopi zauzima malo mjesta. To je uèinkovit naèin kada se istièemo za vo¾nju u neizvjesnom vremenu, a vjerojatno ne za konstantnu pljusak. Njegova konaèna bolest je ogranièena propusnost zraka, ili nakon dugog vremena napornog rada, va¹e se tijelo mo¾e pretjerano znojiti i poèeti æemo se osjeæati u sauni.Tradicionalna jakna za ki¹u - jaèa je i te¾a od ranije opisane jakne za ki¹u, ali se daje ne samo za bicikl, veæ i za ¹etnju. Najbolja jakna za ki¹u trebala bi biti stojeæi ovratnik, blago ispru¾en leða (kako bi za¹titili na¹e bubrege od hlaðenja i barem jedan d¾ep za male predmete. ©to je mnogo, ova vrsta sportskih kabanica je ukra¹ena membranom, zahvaljujuæi kojoj nas naslovnica ne samo da ¹titi od ki¹e, nego i odvaja znoj, tako da nakon mnogo znoja ne osjeæamo neugodan osjeæaj kuhanja.Ki¹ne hlaèe - izbor je na umu tako kad je s jaknama. Ili lagani, ali lagano prozraèni, ili malo deblji, ali iscrpljujuæi znoj. Najva¾nije je uvijek pitati mi¹ljenje o tome jesu li ki¹ne pantalone nosile i prirodne hlaèe, po moguænosti bez skidanja obuæe (ponekad je moguæe da kada uhvatimo ki¹u nemamo ni ¾elje ni uvjeta za haljinu.

Biciklistièko odijelo za odjeæu za ki¹u mo¾e biti sve gore spomenuto odijelo. Dodatno rje¹enje je i posebna za¹tita od ki¹e za kacigu, cipele i rukavice. Meðutim, hoæe li ih se uzeti u sredi¹nju mjeru koju ¾ele od svojih motociklistièkih preferencija i uvjeta u kojima æe se naæi.