Ivot u blagajni

Kod blagajne mo¾emo se susresti gdje god su fizièke osobe odgovorne za proizvod ili uslugu, a prihod od takvog prometa prelazi ogranièenje koje je odredilo Ministarstvo financija.

Za ¹to i kako radi blagajna?Stoga financijska blagajna ima alat za ponuðenu robu ili ponuðene usluge. Zahvaljujuæi tome, dama odgovorna za proizvod ili pomoæ mogu dobiti toèan popis onoga ¹to je platila. Toèna cijena svakog posla i ukupni iznos su navedeni tamo. Dokaz o prodaji nije ni¹ta drugo nego potvrda. Danas, zahvaljujuæi njemu, razumijemo ¹to i koliko smo platili i ako kojim sluèajem taj broj nije prevelik ili premali. To se takoðer dogaða tako da èovjek nesvjesno nabavlja neispravnu robu. Potom se raèun jo¹ uvijek koristi za suradnju s takvom robom za pojedinca ili za vrijednost novca koja æe biti jednaka iznosu koji je kupac platio. Meðutim, blagajna nije namijenjena samo za tiskanje raèuna. Njezina druga uloga je uoèiti prodaju. Nakon zavr¹etka prodaje, prodavatelj je odgovoran za pripremu dnevnog izvje¹æa o prodaji. Zahvaljujuæi tome, neki æe zabilje¾iti koji su proizvodi prodani, koliko ih je dano i koliko od njih ukljuèuje PDV.

ERC blagajnaPostoje i druge vrste blagajne. Kao dokaz mo¾emo razlikovati registar ERC-a ili elektronièku blagajnu. To je kolièina programa koje je proizvoðaè prenio. Ne mogu se zamijeniti. I to je relativno mali kapacitet podataka, koji je nakon nekoliko godina veæ pun. Tada vlasnik takve blagajne ima dvije moguænosti: mo¾e zamijeniti financijski modul za svje¾u ili potpuno promijeniti cjelokupnu blagajnu za novu. Ovaj dio blagajne ukljuèuje, izmeðu ostalog, pokretne kasine, samostalne blagajne ili blagajne sustava.

Fiskalni terminaliBlagajne su POS blagajne ili Elektronska prodajna mjesta. Oni se takoðer nazivaju raèunalne blagajne. Obièno oblikuju raèunalo, fiskalni pisaè, tipkovnicu i monitor. Sada¹nje blagajne su univerzalne, ¹to znaèi da je va¾no vi¹e pridavati dokazima o fiskalnim terminalima, skenerima barkodova ili elektriènim mjerilima. POS blagajne mogu se slobodno konfigurirati ili pro¹iriti u odnosu na vlastite potrebe ili potrebe vlastitog razvoja.