Mini fiskalni pisae

Za mnoge uredbe ministra financija od 28. studenog 2008. godine, svaka financijska blagajna i fiskalni pisaè moraju imati tehnièki pregled svake dvije godine. Vlasnik blagajne koji ne uspije napraviti ovaj obrazac ka¾njava se. Prva posljedica je zahtjev poreznog ureda za naknadu porezne olak¹ice i zakonske kamate koja nastaje od dana poèinjenja kaznenog djela. Druga kazna je mandat, koji mo¾e biti i do 500 zlota. Va¾no je napomenuti da je klijent dostupan za èuvanje datuma pregleda, to je upravo ono ¹to treba spomenuti o datumu inspekcije.©to provjerava usluga?

Pa, naziv "tehnièki pregled" u sustavu blagajne je pomalo varljiv. Za¹to? Buduæi da se tijekom kontrole tra¾e samo elementi blagajne, koji su odgovorni za evidentiranje prometa. Sluga ne tra¾i gre¹ke koje bi mogle utjecati na funkcionalnost cjelokupne blagajne, nego se koncentriram, ali samo na gore navedene dijelove, takoðer i na njihove dijelove, èiji bi neispravan ¾ivot mogao imati koristi od lo¹eg izraèuna porezne obveze.

Princess HairPrincess Hair Izuzetno učinkovita maska za gubitak kose i poboljšanje njihovog stanja

Koji su tro¹kovi pregleda blagajne?Za pregled cijele blagajne, zajedno s bilo kojim stranicama obièno pokriva izmeðu 100 i 300 zlota.

Koliko traje ovaj pregled?Pregled se provodi u radu oko sat vremena, najvi¹e dva sata, ovisno o sredi¹njem dijelu servisnog tehnièara. Ne trebamo uzimati gotovinu u uslugu, veæ mo¾emo zatra¾iti da osobe odgovorne za ovaj obrazac doðu u poljsku tvrtku, a onda se raèuna kao dodatna usluga, ¹to znaèi da plaæamo dodatne naknade. Vrijedi podsjetiti da je za provoðenje revizije dovoljan samo ovla¹teni serviser. Isto je uèinjeno s èinjenicom da se svaka radnja koju je izvr¹io serviser treba unijeti u servisnu literaturu. Prijave takoðer trebaju imati oèigledan, potvrðen potpisom zaposlenika tvrtke i peèatom.Podsjeæanje na ovaj obrazac posebno je va¾no jer tro¹ak ove odredbe nije velik, a trajanje tehnièkog pregleda ne traje dugo.