Neplodnost u smislu bio psiho socijalnog chomikuj

Ponekad je moguæe da su uzroci problema u sluèaju koji ¾elim biti nepoznati, ali najèe¹æe je dijagnoza neplodnosti u odreðenoj mjeri iz kojeg razloga se ne vraæa oplodnji. Neplodnost u braènom paru mo¾e se predstaviti samo u prolaznom stanju ako je u savr¹enom trenutku, dobivat æe pravo lijeèenje. Ona postoji jer je najèe¹æa izljeèiva bolest.

Naravno, ako su malformacije genitalija ozbiljne, ili ako nas zanima hipoplazija jajnika ili potpuni nedostatak maternice, mo¾emo reæi zbogom lijeèenju neplodnosti. To je sada neplodnost, a taj stupanj nije nepovratan. Treba imati na umu da su sve bolesti ili infekcije presti¾ne zbog moguænosti trudnoæe. Stoga je vrlo va¾no da je dijagnoza dosljedna. Bilo kakvu upalu, miome, ciste ili infekcije treba iskljuèiti. Zdravstveni status potencijalnih roditelja mora postojati donekle u vrijednosti. Neæemo postiæi ni¹ta ako prikrijemo ne¹to od partnera ili lijeènika. Dakle, ako lijeènik ne otkrije bilo kakvu ozbiljnu bolest kod supru¾nika, postoji dobra ¹ansa za dobivanje lijeèenja. Posebno va¾na komponenta je ¾enska psiha. Ako podsvjesno nije spremna za ulogu majèinog vjenèanja, tijelo æe se prilagoditi njezinim oèekivanjima. Mnogi ljudi mo¾da èak nisu ni svjesni posljednje prièe, ali to su èinjenice koje potvrðuju znanstvena istra¾ivanja. Osim toga, ¾ene koje su veæ pro¹le kroz brojna razoèaranja brzo gube nadu, ¹to ometa daljnje lijeèenje gubitkom motivacije. Ako dijagnoza neplodnosti poka¾e da ljudi imaju razdoblja ovulacije, èak i bez lijeèenja, osoba mo¾e imati perspektivu na trudnoæu. Ako se otkrije uzrok neplodnosti, ne treba istodobno gubiti nadu, jer lijeèenje nam mo¾e dati ¾eljenog potomka, ali kasnije. Meðutim, u ustanovi kako bi poveæali na¹e ¹anse, treba slijediti preporuke lijeènika. Borba protiv neplodnosti èesto izgleda slobodna i stoga trebate biti strpljivi.