Odgovornosti prodavatelja u automobilskoj trgovini

Odnos izmeðu ove dvije vrste je sposobnost kompromisa, koji zahtijeva razmjenu obje strane. Stoga treba razgovarati jedni s drugima, osim ¹to ne ulazimo u slobodnu ti¹inu, koja ne dolazi do sudjelovanja bilo èega dobrog, pa èak i pobuðuje meðusobnu sumnju. Problem je problem, a zatim na¹ svakodnevni ¾ivot. Èak se raspravljamo o trivijalnostima i trebamo to ispraviti. Terapija za parove je isplativo rje¹enje koje æe odrediti uzrok problema u sustavu.Na svakom sastanku sa struènjakom tretiraju se situacije iz poljske biografije, koje izazivaju lo¹e uspomene, ¾aljenje prema partneru, ljutnju, razoèaranje. Detaljna analiza ljubavi i uzajamnog pona¹anja partnera pomoæi æe im da razumiju uzrok njihovih reakcija, ¹to obièno dovodi do emocionalnog razdvajanja dvoje ljudi.

Kada uspostavljamo kontakt s drugom osobom, moramo stvoriti da ona takoðer ima na¹e naèine i navike. Ponekad se svodi tako da zajedno ¾ivimo u sukobu dva fundamentalno razlièita svijeta, gdje, dakle, dok smo odgajani i ¹to smo podigli iz zgrade, ne preokreæemo drugi dio. Zato je potrebno uskladiti naèin na koji razmi¹ljamo o zajednièkom ¾ivotu, ukljuèujuæi i podjelu odgovornosti. Ima puno toga i govorimo o onome ¹to ne smijemo prihvatiti unatoè iskrenim namjerama. Struènjaci æe nam sigurno èesto davati do znanja da uporaba odreðenih rijeèi u prirodnim razgovorima nije odreðena.

Reèenice koje vode brigu o izazivanju partnera, vrijeðanju njegove obitelji, usporedbama i odlukama koje ga negativno tretiraju, a ne koriste ga. Ljubav ne nestaje preko noæi, ali èesto ne shvaæamo da problem ostaje, ali samo u neispravnoj komunikaciji, koja je prerano ili nema dovoljno. Odnos mo¾e biti te¾ak posao, pogotovo kada supru¾nik ne vidi problem promjene kao faktor frustracije i nezadovoljstva voljene osobe. Zajednièka terapija je odlièna ideja ako ¾elimo sebi dati nadu za ponovni procvat ljubavi.