Plastiena obrada knjiga

Trenutno, metalurgija je stvar koja ne ukljuèuje samo plastiène procese oblikovanja i ljevaonice, veæ je takoðer obuhvaæena prouèavanjem skupina u makro klasi. U ovom se predmetu obièno rade eksperimenti na metalografskim mikroskopima.

Mikroskopija je podruèje koje se pojavilo prije nekoliko stotina godina. U metalurgiji se poèeo koristiti samo novi tip mikroskopa. U trenutnim fazama, one su potrebne tijekom knjige s in¾enjerskim mjerama. Danas su metalografski mikroskopi na terenu najjednostavniji, koji su, izmeðu ostalog, posveæeni prouèavanju metalnih defekata ili njihovih otkriæa. To je tehnologija snimanja koja je izgraðena na neprozirnim uzorcima. Metalografski mikroskopi ukljuèuju, izmeðu ostalog, elektronske mikroskope, koji se usredotoèuju na strukturu na atomskom stupnju i svjetlosne mikroskope, koji su prisutni s manjim poveæanjem. Posebno su va¾na opa¾anja provedena uz kori¹tenje ovih ureðaja, jer zahvaljujuæi tome mo¾emo detektirati novi tip mikropukotina u proizvodu, tj. Njihov poèetak. Takoðer je moguæe izraèunati fazni udio i toèno odreðivanje pojedinih faza. Zahvaljujuæi tome mo¾emo procijeniti i broj i naèin ukljuèivanja, kao i mnoge druge va¾ne komponente s metalur¹kog stajali¹ta. Primjerice, èesto mikroskopska promatranja novostvorenog materijala omoguæuju toèno promatranje strukture materijala, zahvaljujuæi èemu u perspektivi mo¾emo sprijeèiti mnoge nepo¾eljne kvarove.

Upotreba metalografskih mikroskopa izuzetno je va¾na, jer zahvaljujuæi tome lako mo¾emo pronaæi defekte u materijalu. Ali imajte na umu da je rukovanje ovom vrstom opreme te¹ko. Od posljednjeg poèetka studije, samo kvalificirane osobe trebaju obavljati na njemu.