Podizanje djece u judaizmu

Anemija, takoðer poznata kao anemija, je stanje u kojem ogranièava broj crvenih krvnih stanica. Postoje razni razlozi za nastanak anemije u sustavu mlade osobe: zajamèeno da æe biti isporuèeni gubitkom krvi, ometanjem proizvodnje eritrocita ili u klubu sa skraæenim ¾ivotom eritrocita. Meðutim, u uspjehu ljudi s nadom, definicija anemije izgleda malo drugaèije. Tijekom trudnoæe dolazi do poveæanja volumena krvi i njezina razrjeðenja, tako da se smanjuje broj crvenih krvnih stanica, anemija je prilièno jednostavna pojava. Tijekom trudnoæe obavje¹tavamo o pojavljivanju anemije kada se pribli¾ava smanjenje hemoglobina ispod 10 g / dl ili hematokrit ispod 30%.

To ne uni¹tava èinjenicu da veliki nedostatak crvenih krvnih stanica u tijelu buduæe majke mo¾e uzrokovati fetalni razvoj i hipoksiju. U poèetnoj èetvrtini trudnoæe mo¾e dovesti do implantacije embrija, pa èak i do pobaèaja. U sljedeæem tromjeseèju mo¾e uzrokovati uroðene mane, au treæem preranog poroðaja.

Èimbenici koji potièu anemiju kod trudnice su prvenstveno konzumacija alkohola i paljenje cigareta. Druga trudnoæa je mno¹tvo nedostataka, halo i prehrambenih cijena u prehrani, za koje je potra¾nja prilièno jaka u trenutku pada trudnoæe. Lijeèenje anemije ovisi o njegovoj razini napredovanja i uzroku. Lagana anemija, koja je bila uvjet za nedostatak ¾eljeza, obièno se lijeèi oralnim sredstvima poveæavajuæi njezin udio. Vrlo rijetko se koristi i intravenska nadomjestak nedostatka ¾eljeza, zbog èega je mnogo va¾niji od uspjeha uzimanja dodataka prehrani. Postoje sluèajevi kada æe biti potrebno iznad transfuzije krvi - to je uglavnom sluèaj u situacijama te¹kog krvarenja, kao dokaza tijekom odvajanja posteljice.

https://driv-ultra.eu Drivelan UltraDrivelan Ultra - Učinkovito rješenje za erektilnu disfunkciju

Anemija je relativno lako prepoznatljiv poremeæaj, njegovi simptomi su:

umor,slabost,glavobolje,problemi s pamæenjem i koncentracijom,vrtoglavica.

Ako, dakle, kada ste trudni, primijetite bilo koji od gore navedenih faktora, obavezno se posavjetujte sa struènjakom, jer nelijeèena anemija mo¾e dovesti do ozbiljnih o¹teæenja fetusa, pa èak i smrti.