Pokretanje poslovanja bez pdv a

Prilikom stvaranja na¹e tvrtke, poduzetnik se suoèava s potrebom da podmiri mnoge oblike i nabavi mnogo opreme potrebne za upravljanje poslovanjem. Èak i prije formalnog osnivanja tvrtke, morate provjeriti ¹to tr¾i¹te daje u ulogama elektronièkih ureðaja, pogotovo ¹to u modernim vremenima postoji veliki izbor razlièitih vrsta materijala.

Na¾alost, lako je odabrati èak i telefon ili raèunalo, posebno za osobe za koje ova dva ureðaja zapravo znaèe kljuèni radni alat. Morate pregledati ponude mnogih proizvoðaèa i kasnije prodavaèe da odaberete kao najbolju opremu po najni¾oj moguæoj cijeni. Vrijednost je izuzetno va¾na jer je osnivanje tvrtke usmjereno na mnoge tro¹kove. Naravno, ne zaboravite napraviti kupnju nakon poèetka poslovanja, uzimajuæi raèun za tvrtku. Tada æete moæi ukljuèiti dio tro¹kova nastalih u tro¹kovima voðenja poslovanja i smanjiti svoje prihode. Èak i prije osnivanja, morate provjeriti da li uz osnovne alate postoje i neke druge pogodnosti koje zakon zahtijeva. To je sluèaj s blagajnama. Obveza posjedovanja blagajne ¾eli moæ poduzetnika koji to ne shvaæaju. Potreba za ovisnom blagajnom postoji s vrstom posla i ne odnosi se samo na prodaju proizvoda. Mnoge vrste usluga, kao ¹to su lijeènici, zubari, taksisti, frizeri, kozmetièari, moraju zabilje¾iti prodaju na¹e pomoæi u fiskalnom iznosu. Takoðer bi trebao imati da se ureðaj ne mo¾e koristiti odmah nakon kupnje - prije nego ¹to trebate dodati nekoliko formalnosti. Prije svega, potrebno je poreznom uredu dostaviti fiskalnu blagajnu i izvr¹iti njezinu fiskalizaciju. To æe vjerojatno uzrokovati samo ovla¹teno servisno osoblje s odgovarajuæim potvrdama koje æe ih ovlastiti za takve postupke. Najbolje je potpisati ugovor s uslugom koja dodatno provodi prodaju fiskalnih ureðaja. Krakovska fiskalna blagajna takoðer je i ovla¹teno prodajno mjesto kao i servisni centar, nakon èega, nakon uzimanja odgovarajuæeg broja i provedbe fiskalizacije blagajne, mo¾ete poèeti evidentirati prodaju na njemu. Va¾no je znati da prilikom kori¹tenja blagajne morate spomenuti i mnoge obveze koje proizlaze iz propisa.