Povijest blagajne

Poduzetnici koji prodaju proizvode ili poma¾u pri uporabi blagajne moraju voditi raèuna o nizu obveza prema njima. Registracija uz pomoæ blagajne postoji u bliskom svijetu ureðenom zakonom. Relevantni zakoni i odluke detaljno opisuju du¾nosti klijenta i vlasnika blagajne. Novitus fiskalne kase dobro odgovaraju veæini trgovina, ukljuèujuæi i one velikih razmjera. Nakon kupnje ureðaja & nbsp; morate potpisati ugovor s odgovarajuæom uslugom - ova usluga neæe samo izvr¹iti sve popravke blagajne, veæ æe izvr¹iti i njezinu fiskalizaciju.

Vivese Senso Duo Oil 2Vivese Senso Duo Oil 2. Učinkovita priprema gubitka kose

Porezna uprava mora biti unaprijed obavije¹tena o toj operaciji, buduæi da zahtijeva funkciju ureda u njoj. Tijekom fiskalizacije slu¾benik usluge ispisuje izvje¹æe iz blagajne, a porezni slu¾benik sastavlja odgovarajuæe izvje¹æe. Ovi dokumenti za investitore moraju se èuvati zajedno s radom blagajne. Slièan se postupak primjenjuje i kod èitanja iz fiskalne memorije blagajne. Trgovac mora imati da mo¾e napraviti samo mali preokret u glavi blagajne. Da æe biti samo akcija ili prikupljanje proizvoda ili usluga iz njezine uspomene. Malo ljudi zna da uz pomoæ blagajne ne samo prodaju proizvoda, nego i sve usluge. Ova pitanja su u potpunosti regulirana relevantnim zakonom, navodeæi zanimanja i poslove u kojima je naznaèena gotovina. Nedostatak registarske blagajne, ili nedostatak evidentiranja prodaje na njoj, rezultira uspostavom visokih kazni od strane poreznog ureda. Korisnik blagajne takoðer treba imati da na kraju svakog dana, ali i tjedna, mjeseca i godine, treba ispisati odgovarajuæe izvje¹æe s detaljnim popisom aktivnosti izgraðenih u odreðenoj obraèunskoj sezoni. Nedostatak odgovarajuæih izvje¹æa takoðer mo¾e biti èimbenik u izricanju kazne od strane ureda. Zato svaki trgovac svojim gostima treba pru¾iti odgovarajuæu obuku u blagajni. Malo je poduzetnika koji znaju da posjedovanje rezervnog fonda na bilo kojem mjestu gdje se koriste iz glavnog registra, ne mo¾e zaustaviti snimanje prodaje èak i ako se ureðaj pokvari.