Preklad som albatraoz

Stále dôle¾itej¹ie v priebehu prác, ako sa vo svete vidie» e¹te väè¹í pohyb dokumentov a dát medzi v¹etkými spoloènos»ami, a navy¹e chodi» do práce s nespoèetnými medzinárodných transakcií hra» iný druh osoba zaoberajúca preklade dokumentov z jedného jazyka do druhého. Mô¾eme urèite rozli¹ova» niekoµko druhov prekladov, s ktorými sa zaoberajú profesionálni prekladatelia.

Nespoliehajú sa na preklady, ktoré sú zvyèajne napísané, pamätáme tie¾ konferencie a simultánny preklad, ako aj preklad dialógu z obrázkov a èlánkov z poèítaèových programov do iného jazyka.

Pokiaµ ide o usporiadanie z dôvodu posledného, ktorý sa mô¾e zaobera» jednotlivými prekladmi, sme schopní ¹pecifikova» prvé ¹pecializované preklady. Poèas výroby nad nimi sa nevy¾adujú ¾iadne kompetencie potvrdené osobitnými dokladmi alebo úradnými povoleniami. Urèite v¾dy o preklade takých textov, tímu alebo jedného tlmoèníka ako odborníka, alebo ak bola veµká dohoda o konkrétnej téme. Tam by tam nemal by» ¾iadny kvalifikovaný lingvist a mali by ste nájs» a zamera» sa na korektorov a konzultantov, ako sú právnici, IT ¹pecialisti alebo in¾inieri. V závislosti od charakteru dokumentu, ktorý ¾ijete v inom jazyku, mô¾ete pravdepodobne ¾i» dodatoène a pomôc» lekárovi alebo praktickej¹iemu tlmoèníkovi.

Ak hovoríme o inom spôsobe tlmoèenia, teda o prelo¾ených príkazoch, preklad by mal by» odporúèaný len prekladateµom, ktorí sú rovnakými µuïmi tzv. Verejnej dôvery. Predstavujú po¾adovanú kvalifikáciu a externé certifikáty informácií o konkrétnej téme. Mô¾e ¾i» s univerzitným diplomom, absolvovaným kurzom alebo skú¹kou. Vykonávanie prekladu tohto druhu materiálu do cudzieho jazyka je potrebné, okrem iného, súdnych a procesných dokumentov, osvedèení a ¹kolských listov.

V skutoènosti sa preklady dokumentov a kníh týkajú v¹etkých oblastí. Je v¹ak mo¾né ¹pecifikova» niekoµko najbe¾nej¹ích èastí, pre ktoré je najväè¹í dopyt. Existujú napríklad typické právne texty, ako sú zmluvy, rozsudky a notárske listiny alebo konferenèné tlmoèenie dôle¾itých svetových udalostí. Mô¾u teda by» ekonomickými zobrazeniami a napriek tomu bankovým.Dokonca sa prekladajú aj obchodné dokumenty, technické a informaèné publikácie, ako aj lekárske texty.