Prijevodi na kineski jezik

Tehnièki prijevodi smatraju da je previ¹e va¾no da se u modificiranom jeziènom obliku primatelju stranog jezika daju takvi podaci koji su izvorno napisani na suprotnom jeziku. Na¾alost, prijevodi tzv Rijeè po rijeè, nemoguæe je s poèetka jezika, jer svaki jezik razlièito definira pojmove pojedinih rijeèi, u neobiènoj vrsti obja¹njenja pojma da li ili ne bira frazeme.

U ovom je sluèaju vrlo te¹ko uskladiti rijeè za rijeè. Tako postoji samo dodatak u poeziji. U normalnim jezicima morate se prilagoditi dobrim, krutim pravilima i strukturama koje se èuvaju u jeziku, a njihov neuspjeh u slu¹anju obièno rezultira nesporazumima. Tehnièki prijevod vraæa najudobniju skrb kako bi se takvi nesporazumi sveli na najmanju moguæu mjeru. Tehnièki prijevodi su, u bilo kojem smislu, vrlo jednostavan posao, koji se uopæe ne zaustavlja u sferi pravila. Drugim rijeèima, prijevod mora u pravom smislu kljuèa, koji se treba zadr¾ati u stvaranju prijevoda i èitanju danog teksta, koji je oblik komunikacije.Naravno, tehnièki prijevodi, kao i drugi pisani prijevodi, nisu linearni proces, veæ oblik umjetnosti koji ukljuèuje najiskreniji prijevod drugog djela. Tumaè za radnju je odabrati rijeèi tako da su ekvivalentne logici i pravilima ciljnog jezika.Proces prevoðenja dokumenata u tehnièku cjelinu odvija se u Zavodu za tehnièke prijevode iz analize dostavljenih dokumenata i izraèuna obujma teksta. Èak i prije godina, pisma su dostavljana u papirnoj organizaciji. Trenutno, to je samo stara tehnièka dokumentacija, a velika veæina tekstova sadr¾ana je u raèunalnim moguænostima. Najèe¹æe kori¹teni formati su PDF, DOC ili PTT. Prvo, zaposlenici Odjela za provjeru jezika otvoreni su od otvaranja izvornog dokumenta i upoznaju njegovu osnovu. Drugi faktor je proces èitanja velikog dijela èlanka i hvatanje glavne ideje. Tada se obuèavaju reèenice, èuvajuæi red i namjere autora izvornog teksta. Naknadni fragmenti trebaju biti u skladu s autorièinim znanjem.Ovaj je rad iznimno dosadan i pun, ali na kraju daje veliko zadovoljstvo.