Primjena tekstila

Inovativna industrija koristi desetke tisuæa zapaljivih i eksplozivnih tvari. Parametri plinova i tekuæina u mnogim èinjenicama su dobro shvaæeni i dokumentirani. Stoga je prepoznavanje opasnosti koje nastaju zbog njihove prisutnosti tijekom proizvodnje vrlo osjetljivo. Situacija postaje osjetljivija u uspjehu preseljenja, skladi¹tenja ili prerade rasutih materijala. U snazi uspjeha naizgled bezopasne tvari kao ¹to su bra¹no, drvo, ¹eæer, kakao, aluminij ili papir u pra¹kastim biæima predstavljaju veliku opasnost od eksplozije.

Industrijske centralne vakuumske instalacije koriste se za tretiranje talo¾enih pra¹ina s parketa, ravnih povr¹ina i konstrukcije alata i dvorana. Isto higijensko pona¹anje u radnom stanu, ukljuèujuæi za¹titu radnih ljudi i organizacija i ureðaja od ¹tetnog djelovanja pra¹ine, smatra posljednjim rizikom sekundarnih eksplozija. Svaka tvrtka koja proizvodi industrijska postrojenja mora izvoditi instalaciju u skladu s pravnim standardima sadr¾anim u instalacijskoj direktivi.

Va¾an zadatak centralnog usisavanja:- za¹tita zdravlja i ¾ivota ljudi koji nastupaju u stanu od destruktivnih uèinaka pra¹ine.- za¹tita strojeva i pribora od kvarova u proizvodu smetnji od pra¹ine,- za¹tita gradnje i ¾ena koje pi¹u poslove protiv posljedica nekontrolirane erupcije peludi.

Opasnost od eksplozijeU sluèaju da su u procesu usisavanja ukljuèene zapaljive ili eksplozivne tvari, plinovi, pra¹ine, tekuæe pare ili hibridne smjese, postoji velika opasnost od nekontrolirane eksplozije. Dakle, dogaðaj mo¾e dovesti do uni¹tenja jedinice za otpra¹ivanje, kao i cijele jedinice. Prema statistikama, jedinice za filtriranje i cikloni su kvalificirani za ¹kolu ureðaja s visokim rizikom od eksplozije.

Sredi¹nje usisavanje i eksplozivna sigurnostKao ¹to je gore navedeno, vrlo va¾na va¾nost sredi¹nje vakuumske instalacije je smanjiti rizik od sekundarne eksplozije uklanjanjem tzv. zaostala pra¹ina. Ovo rje¹enje, s jedne strane, maksimizira sigurnost ureðaja i po¾ara, a sljedeæe omoguæuje smanjenje tro¹kova povezanih s usklaðivanjem procesne instalacije sa zahtjevima ATEX direktive. Stoga treba napomenuti da u sluèaju zapaljivih i eksplozivnih pra¹ina instalacija sredi¹njeg usisavanja mora zadovoljavati stroge zahtjeve ATEX direktive.