Rezae lidl

Svi zaposlenici su savr¹eni. U dru¹tvu, mi smo skupina, dio opæeprihvaæene cjeline. Karakteriziraju nas neke sliènosti, zajednièki planovi na razlièitim vrstama sfera ¾ivota, povezani smo jednom tradicijom i povije¹æu.To ne znaèi da svi postojimo jednako. Zajednica vrsta je jedina grupa koja je izbor neukrotivih, potpuno individualnih pojedinaca. Svaki od razloga ima veæi ili manji utjecaj na cjelokupno funkcioniranje zajednice, svaki dio u stvaranju manje ili vi¹e pridonio je razmjeni povijesti cijele obitelji.

Zaposlenici su skup pojedinih cjelina koje, iako postoje odreðene zajednièke znaèajke, opæenito se mogu definirati kao sustav opæeprihvaæenih standarda ljepote i pona¹anja. Ali ¹to uèiniti ako se pojave u kategoriji jedinica koje se razlikuju u stvaranju dijametra? ©to su oni karakterizirani? Mo¾e li se razlièitost u ovom sluèaju promatrati u pozitivnom obliku?

Ljudi koji nisu u stanju zadovoljiti opæeprihvaæena pravila i ispravno se nalaze u dru¹tvu nazivaju se podreðenima s poremeæajima osobnosti. Mnogo je naèina na koje su istra¾ivaèi opisali poremeæaje osobnosti, oni uvijek mogu imati nekoliko zajednièkih znaèajki. Iz sada¹njosti proizlazi da æe ljudi s poremeæajima osobnosti:

duboko ukorijenjeni i saèuvani obrasci pona¹anja, èija je popravka praktièki nemoguæa bez obzira na situaciju u kojoj se osoba nalazi,niska fleksibilnost odgovora na velike javne i izvanredne situacije,ekstremna ili velika razlika u odnosu na norme koje opæenito prihvaæa odreðena kultura,subjektivno povezane s postojanjem ili te¹koæama u postizanju ¾ivotnih ciljeva.

Kao ¹to mo¾ete vidjeti, sve promjene u ljudskoj du¹i odvijaju se u vrijeme kada osoba postaje biæe koje planira i prakticira vlastite ideje, a time i za vrijeme puberteta. Poremeæaji osobe se stoga gotovo nemoguæe pojaviti tijekom ranog djetinjstva. Nisu svi tipovi razlièitosti iz grupe oznaèili pojavu ili trenutni poremeæaj liènosti. A ako se ne lijeèe, ne samo da se ne mogu prilagoditi dru¹tvu, veæ i velikim posljedicama, jer nije neuobièajeno da ¾ene koje su poremeæaji osobnosti poèine zloèine ili nesvjesno oduzmu ¾ivot.