Sigurnosni zahtjevi koji se odnose na radne stanice i radne procese

Mnoge se ¾ene boje bojanja. Boje se da æe biti osloboðeni ili da æe njihovi uvjeti prakse ugroziti buduæeg potomka. Èini se da je najzabavljivije uzeti dopust za cijelo vrijeme trudnoæe, ali danas se u sada¹njosti pojavljuje s velikim dru¹tvenim pogledima i osigurava praznovjerje da djevojke zatrudne dobiti ugovor o radu, kako bi bez problema dobile novac.Kako se pokazuju zakoni trudnica na radnom mjestu? Naravno, ako je trudnoæa ispravna, nije potrebno iæi na medicinsku fotografiju. Razgovor s vlasnikom i pitanje manjih uvjeta rada bit æe dovoljni. Dakle, uredski rad pred raèunalom koji se obavlja samo 4 sata dnevno, iako je u uspjehu fizièkog rada poslodavac odgovoran da omoguæi zaposlenicima da rade u lak¹im uvjetima i osiguraju mu priliku da prekinu èe¹æe pauze. Isto tako, sluèaj se promatra na mjestu primanja osoblja: zapovjednik nema pravo dopustiti èitanje velike ili dobroæudne trudnice. Takoðer, prilikom prihvaæanja ¾ene u poslodavca koji ¾eli ili joj treba skrbnica, trebala bi joj omoguæiti da obavlja poslove na licu mjesta, ¹to neæe ugroziti opstanak i zdravlje djeteta ili majke. Dakako, otpu¹tanje trudnice s ugovorom za odreðenu funkciju razlikuje se od pretpostavke. Prava trudnica u stanu stvari i dodatna prava i obveze (i poslodavci i zaposleni na radnoj karti mogu se proèitati u Zakonu o radu, u osmom podruèju.

Farin Man

Na¾alost, prava trudnica izgledaju malo drugaèije, ¹to je prihvaæeno na kartici za posao ili narud¾bu. Zakonodavac razumije da trudnice u sada¹njem posebnom razdoblju imaju pravo na skrb i vrijednost, ali je sve propise regulirao samo radnicima na radnom listu. Ugovor o radu je graðanski ugovor, zbog èega svako pravo trudnice ¾eli od odredbi koje je poslodavac stvorio u ugovoru. Ako ne poka¾ete spremnost da se ¾ena vrati na vrijeme i muèi, ona neæe biti prisiljena to uèiniti po zakonu. On poziva na to da se u ugovoru moraju definirati svi va¾ni èimbenici za koje ¾ena mo¾e upoznati ostatak do poroðaja, a zatim se vratiti pod ove uvjete proizvodnje. U drugom sluèaju, ni¹ta neæe ostati na granici, èak ni za oslobaðanje trudnice. ©tovi¹e, trudnice koje nose stvari na temelju ugovora koji nije ugovor o mandatu, nemaju pravo privilegije prakticirati manju knjigu na poèetku svoje druge dr¾ave.