Socijalna sigurnost

Osnovni radni uvjeti predstavljaju opasnost od eksplozije, ¹to je vrlo velika vjerojatnost za zdravlje i ljudski ¾ivot. Kako bi se smanjio rizik od stra¹ne nesreæe, Europska unija ukljuèila je direktivu o za¹titi od eksplozije u stan 30. lipnja 2003. godine. U nastavku æemo predstaviti & nbsp; atex studije sluèaja.

©to je atex?Prema tajanstveno zvuènom konceptu ATEX-a iz atmosfere francuskog jezika Ecplosible, postoje dvije neuobièajeno velike EU direktive koje djeluju protiv za¹tite od eksplozije. Prvi od njih je Vijeæe 94/9 / EC - ATEX 100a, koje radi sa zahtjevima za ugradnju opreme koja æe kontrolirati, za¹tititi i prekinuti, koja bi se trebala koristiti za uporabu izvan potencijalno eksplozivne atmosfere, organizacije i sustava, kontrole koje æe se koristiti u podruèjima s rizikom od eksplozije.

Stavljanjem CE oznake na proizvod proizvoðaè izjavljuje da ovaj rezultat ispunjava sve zahtjeve direktiva koje se na njega odnose, drugim rijeèima Novi pristup. Na kraju odreðivanja zadovoljava li odreðeni proizvod zahtjevima direktiva Novog pristupa, takoðer je vjerojatno da æe na njemu biti izdana oznaka CE, izdaje se ocjena sukladnosti. Nove direktive o rje¹enjima reguliraju opasnosti koje proizvoðaè mora pronaæi i rije¹iti ih prije stavljanja materijala.

Druga Direktiva 1999/92 / EC - ATEX 137 vrlo je ozbiljna po pitanju vizije zaposlenika postrojenja u kojem mogu susresti potencijalno eksplozivnu atmosferu. Njezina naèela odnose se na povjerenje i zdravstvenu kontrolu svih ljudi koji proizvode i sjede u odreðenim podruèjima.

Za koga su treninzi atex?ATEX obuka se odnosi na za¹titu od eksplozije i ATEX informacije. Usmjereni su na sve ljude koji rade u potencijalno eksplozivnim podruèjima, ukljuèujuæi rukovodeæe osoblje, tehnièko osoblje i osobe odgovorne za sigurnost i higijenu funkcija u obrascu. Provedba upravljanja je preduvjet za provedbu, u glavnom djelokrugu, preporuka iz PN-EN 60079-17 o zahtjevima za osposobljenost osoblja u Ex podruèjima. Treba napomenuti da ATEX obuka nije nadomjestak za osnovnu obuku, koju je potrebno ispuniti odvojeno, vrijedi odabrati dobro poznatu tvrtku, koja je sveobuhvatni paket obuke.