Strojevi za poliranje strojeva za bru enje

ATEX direktiva ima za cilj osigurati slobodno kretanje proizvoda koji su okru¾eni odredbama ovog dokaza na trgu Europske unije. Osim toga, on æe minimizirati ili ispravno ukloniti rizik imovine od opreme ili obrambenih sustava u potencijalno eksplozivnim industrijama, te koji alati ili metode nisu prilagoðeni posljednjem.

Direktiva postavlja osnovne zahtjeve za atex u podruèju sigurnosti i zdravlja u eksplozivnim podruèjima. Ovi se osjeæaji posti¾u prije svega potencijalnim izvorima koji mogu zapaliti alate u potencijalno eksplozivnim atmosferama. Takoðer se dobiva za za¹titne organizme koji poèinju spontano tijekom eksplozije. Djelovanje ovih za¹titnih metoda je prije svega zaustaviti eksploziju ¹to je vi¹e moguæe, ili ogranièiti proizvode njezine razgradnje. Atex zahtjevi u isto vrijeme su ogranièeni na sigurnosnu opremu. Ureðaj na planu stvara sigurno funkcioniranje ureðaja i samostalnih za¹titnih sustava, koji æe postati poznati u zonama ugro¾enim ovom eksplozijom. Zahtjevi Atexa istovremeno uzimaju u obzir dijelove i podsklopove koji nisu u obliku obavljanja neovisnih funkcija. Oni su uvijek va¾ni ponajprije zato ¹to utjeèu na sigurnost da su oba ureðaja kada i za¹titne metode.U cijeloj Europskoj uniji mogu se kupiti samo oni proizvodi koji su ukljuèeni u zahtjeve Direktive o novom pristupu i koji prije svega zadovoljavaju te potrebe.Odredbe ATEX direktive odnose se samo na nove proizvode koji se prvi put prodaju. Rijeè je io onim napravljenim na podruèju Europske unije, a onima koji se uvoze u Europsku grupu.ATEX direktiva ukljuèuje:- novi proizvodi napisani u EU,- 'novi proizvodi',- novi ili rabljeni proizvodi uvezeni izvan Europske unije,- drugi proizvodi i "kao novi" oznaèeni od strane osobe koja nije njihov prirodni proizvoðaè.