Ugovor o poslovnom upravljanju

Program comarch xl je stoga pobolj¹ani sustav ERP klase koji funkcionira i pojednostavljuje moderni proces upravljanja poduzeæem. ERP softver ugraðen je u razlièite tvrtke velièine, od najmanjih, vi¹estrukih do velikih korporacija s mnogim granama u svijetu.

Glavne prednosti softvera ove grupe poznate su u progresivnim podruèjima upravljanja poduzeæem:- raèunovodstvo i raèunovodstvo,- upravljanje statusom ekonomiènosti i pohrane,- unutarnji i vanjski promet dokumenata,- analiza internih procesa tvrtke,- upravljanje prodajom i odnosima s krajnjim kupcem,- upravljanje ljudskim resursima tvrtke.

Program comarch xl je vrlo slo¾en podatak i modularna je struktura.To omoguæuje velike moguænosti za stvaranje rje¹enja prilagoðenog stvarnim potrebama poduzeæa.Serija modula okupljena je u dijelovima koji logièki kombiniraju funkcionalnosti koje rade zajedno.Comarch sustav je prilagoðen potrebama svake tvrtke. & Nbsp; Narud¾bi prethodi znaèajna analiza svih procesa i dodatnih poslovnih potreba. & Nbsp; Zahvaljujuæi tom rje¹enju, moæi æete postiæi visoku uèinkovitost u centru.Osim standardne verzije licence, comarch takoðer nudi naèin u projektu SaaS ili softver kao uslugu. Cijela usluga radi kao dio raèunalstva u oblaku. Pristup je moguæ putem internetske veze putem web-preglednika.Ovaj stil distribucije smanjuje tro¹kove implementacije proizvoda u konaènog èovjeka. Ne ostvaruje se potreba za ulaganjem u proizvodne servere i anga¾iranje struènjaka za rad i odr¾avanje softvera.Za tehnolo¹ka poduzeæa program nudi posebne module. One uzrokuju definiranje proizvodnih procesa.Tehnièki parametri kori¹tenih sirovina mogu se ukljuèiti u bazu podataka kada se zamjenjuju. Stvorit æe se razlièite tehnolo¹ke verzije koje æe prilagoditi ponudu tvrtke vanjskom primatelju.Trenutno se program comarch xl preuzima u preko 5000 ureda u cijeloj Poljskoj. Najveæi dijelovi koje softver koristi ukljuèuju, izmeðu ostalog, graðevinsku, kemijsku, transportnu, internetsku i automatizaciju.Najveæi korisnici su:- Trgovac- VOX graðevinska skladi¹ta