Viseaei sustav rasvjete

VarikosetteVarikosette Učinkovit način za lijepe i glatke noge bez varikoznih vena

Sustavi za hitnu rasvjetu vrlo su znaèajna osoba u sektoru. U proizvodnim halama, gdje zaposlenici upravljaju strojevima s dostupnim pokretnim dijelovima, u uspjehu iznenadnog nedostatka rasvjete oni mogu ostati trajno ozlijeðeni, pa èak i biti ugro¾eni njihovim biæem. U sezoni gubitka elektriène energije, ureðaji æe prestati raditi, ali motori ubrzani do visokih okretaja pona¹at æe se tek nakon nekoliko trenutaka od prekida struje.

Èak iu tim ustanovama, gdje su implementirani sustavi koji automatski sprjeèavaju rad pokretnih dijelova nakon iskljuèivanja napona, njihovo zaustavljanje gotovo uopæe nije brzo. Kako bi se izbjegli takvi dogaðaji, potrebno je koristiti sustave za rasvjetu u sluèaju nu¾de. Razlikuju se u razlièitim tipovima, ali zadatak svih njih je vijek trajanja rasvjetnih prostorija za odreðeno razdoblje nakon nestanka struje. Zahvaljujuæi tome, zaposlenici mogu sigurno zaustaviti strojeve, au sluèaju po¾ara lako je napustiti zgradu.

Najpopularniji naèin hitne rasvjete, pogodan ne samo u industriji, veæ iu dnevnim sobama, posebna su rasvjetna tijela. Ureðaj za rasvjetu u nu¾di ima malu ugraðenu bateriju koja pohranjuje elektriènu energiju tijekom dobrog instaliranja. U trenutku naglog nestanka struje, posebni elektronièki krug prebacuje napajanje svjetiljke na brzinu baterije. ®aruljica ostaje upaljena sve dok se ne odabere baterija. Sustav rasvjete ima, na¾alost, neke znaèajke, koje se odnose na kori¹tenje malih baterija, samo nekoliko desetaka, a ponekad i samo nekoliko minuta rasvjete.

Drugi teoretski sustav koji se koristi u sektoru je pronala¾enje dodatne prostorije u kojoj su instalirane velike baterije i upravljaèki programi. Takoðer mo¾ete koristiti generator, zahvaljujuæi èemu ne samo da æe hitna rasvjeta moæi raditi mnogo sati, veæ æe aktivnost biti jaka i dati novim ureðajima kao dokaz raèunala ili nekih strojeva.