Vje ti profesionalni lijeenik

Svaka profesija zahtijeva precizno definirane kompetencije i misli - ¹to je istra¾ivanje veæe, to je znanje potpunije i savr¹enije. Du¾ina rada na odreðenom radnom mjestu ili u odreðenom dijelu je znaèajan dio zaposlenika, ali treba ih odr¾avati stalnom ¾eljom da se poveæaju i razvojne moguænosti koje nudi poslodavac. Stoga je obuka za pobolj¹anje kvalifikacija osoblja toliko va¾na za uèinkovito funkcioniranje poduzeæa. Postoje i takve univerzalne znaèajke koje svaki dobar zaposlenik treba imati. Neki od njih su jednostavno uroðeni, ali drugi zahtijevaju odgovarajuæu pripremu, koju poma¾u razne radionice, teèajevi i sveprisutna atmosfera uzajamnog povjerenja, a dobar zaposlenik treba prije svega biti struènjak na svom podruèju, ali je va¾no da i njegov zajednièki cilj. Ona nudi tu predanost i korisna je za razmjenu i informiranje izmeðu èlanova cijele skupine, ¹to takoðer utjeèe na osjeæaj ugode u okoli¹u i, posljedièno, na tendenciju rada. Va¾no je da na¹i zaposlenici imaju znanje o rje¹avanju sukoba, a informacije na stisci trebaju izra¾avati vlastita mi¹ljenja, ne vrijeðati nikoga, a istovremeno se moæi slobodno razlikovati u na¹im uvjerenjima.

Neophodno je dopustiti da taj stupanj bude asertivan, ne kao dio, veæ kao dodatna vje¹tina za razvoj. Da bi njihovi gosti bili pouzdani i uèinkoviti, trebali bi imati radno mjesto kao sigurno okru¾enje. Energija za stvaranje ljubavi i straha jo¹ je jedna prednost koju treba tra¾iti, dok se u njoj mo¾emo iskoristiti za pomoæ zaposlenicima kroz poseban trening. Briga za sada¹njost je iznimno vrijedna u obliku kada je opseg posla povezan s izlo¾eno¹æu stresorima. ©to se tièe rada, mnogi èimbenici utjeèu na uèinkovitost i djelotvornost zaposlenika. Zaposlenik pred svima bi trebao biti dojam emocionalne udobnosti. Meðusobni odnosi, komunikacija, sposobnost definiranja vlastitog mi¹ljenja, uzajamne empatije, poveæanje predanosti i kreativnosti, te stvaranje ¾elje za ljubav prema opæem dobru. Snage zaposlenika i odnosi koji garantiraju postizanje prijateljske atmosfere za rad mogu se stvoriti i odr¾avati tako ¹to æe se zatra¾iti pomoæ struènjaka koji koriste obuku trenutnog odjela.