Vrste blagajne

Money Amulet

Novitus-ova blagajna je potrebna osobama koje vode vlastiti posao i njihov priljev prema¹uje vrijednosti koje je naruèio Ministarstvo financija.

Tijekom dana treba izdati potvrdu za svaki proizvod koji kupac kupi, koji je tada osnova za pritu¾bu za mu¹karca, a za ¾enu koja obavlja gospodarsku djelatnost je osnova za izjavu u Poreznom uredu.

U tu svrhu potrebno je svakodnevno ispisivati mjeseèna fiskalna izvje¹æa i mjeseèna fiskalna izvje¹æa. Fiskalno izvje¹æe (ili dnevna ili mjeseèna je materijal koji se tiska u blagajni, ¹to ukljuèuje promet poznat i kao iznos poreza u odreðenom trenutku (dan ili mjesec, s odreðenim poreznim stopama i prodajom od poreza. Svrha je takvog izvje¹æa prikazati dnevni ili mjeseèni bruto dohodak, ukljuèujuæi i popis razlièitih stopa PDV-a.

Kada ispisati izvje¹æa blagajne?

Kao ¹to je veæ spomenuto, postoje dvije vrste fiskalnih izvje¹æa: dnevno i mjeseèno. Kako sami nazivi navode, izvje¹æa iz blagajne nalaze se svakodnevno, a jednom u svibnju, na njezinim leðima.

Dnevno fiskalno izvje¹æe mo¾e se prodati na odreðeni dan, na poleðini, a time i do 24:00 sata. Moguæe ga je i kasnije tiskati prije prve transakcije sljedeæeg dana. Meðutim, s posljednjim se mora raèunati da æe ispis nakon ponoæi uzeti u obzir i drugi datum. Dnevno fiskalno izvje¹æe pokazat æe nam ukupan iznos za koji su prodani artikli ovog va¾nog dana.

Porezna uprava mora i mjeseène fiskalne izvje¹taje. Mjeseène fiskalne izvje¹taje treba pisati na strani od svibnja do ponoæi, prije prve prodaje sljedeæeg dana, koja uvodi jo¹ jedan mjesec. Mjeseèno izvje¹æe je pismo na iznos koji pokreæe sva prethodno tiskana dnevna izvje¹æa. Takvo izvje¹æe pokazuje nam popis uèinaka u realnom mjesecu. Mjeseèno izvje¹æe obavlja se samo jednom mjeseèno.

Ako se dnevno ili mjeseèno izvje¹æe zavr¹ava nakon ponoæi, ali prije prve prodaje i izvje¹æa imat æe drugaèiji datum, nema se ¹to uznemiriti, jer nema potrebe za podno¹enjem rje¹enja u modernoj stvari.