Za tita od zemljospoja

https://neoproduct.eu/hr/ling-fluent-ucinkovita-metoda-ucenja-stranih-jezika/

Najèe¹æe kori¹teni oblik za¹tite su ureðaji za trenutnu za¹titu koji se koriste u elektriènim instalacijama. Za¹tita prijemnika, motora, transformatora ili razdjelnika je va¾na, ali najva¾nija im je zadaæa osigurati ¾ice. Metoda za¹tite od kratkog spoja ¾ica je tako napu¹tena iz mnogo godina. Te¾a tehnika ima ravnu za¹titu od preoptereæenja. Izbor za¹tite ovisi o djelotvornosti za¹tite kao io starom preoptereæenju ¾ica i kabela.

Propisi i vrijednosti koje se odnose na izgradnju elektriène opreme utvrðuju minimalne zahtjeve koje postrojenja moraju ispuniti, uzimajuæi u obzir osiguranje kolaterala kao ¹to su tip sigurnosti, emocije i uèinkovitost i mjesto. Postoje situacije u kojima su zahtjevi zahtjevniji, a za¹titne mjere ¾ele biti certificirane. Na to utjeèe mjesto na kojem æe se instalirati. Da su ta mjesta posebno ranjiva na pojavu ¹tete na elektriènim instalacijama, automatski se zahtjevi kvalitete zaustavljaju mnogo veæi.Za¹tita od kratkog spoja je najèe¹æe kori¹tena vrsta za¹tite. Obvezno se organizirati u bilo kojem elektriènom krugu i tako odmah na pojedinaènom poèetku, u sobi voditi iz kruga, kao i tamo gdje je smanjenje optereæenja ¾ica, na primjer smanjenjem popreènog presjeka ¾ive ili koristiti drugi vodiè. Za razliku od izgleda, postavljanje za¹tite od kratkog spoja u trenutku grananja kruga nije tako jasno i otvoreno kao ¹to se èinilo. Mogu se ostaviti u prostoru od najmanje 3 m od posljednjeg elementa. Zbog posljednjeg razdoblja od grane do za¹tite, naravno, on je dimenzioniran kao instalirana sigurnost, prije nje, ovaj pristup utjeèe na èinjenicu da je vjerojatnost pojave kratkog spoja na ovom fragmentu lo¹a. Isti je odnos promatran u odnosu na kabele koji spajaju izvore energije, ukljuèujuæi i transformatori, baterije ili generatori s sklopnim postrojenjem, pod uvjetom da se za¹tite nalaze u postrojenju, na obodu kruga. Smatra se da su ove dvije iznimke otporne na polijetanje kada im je uskraæena odgovarajuæa za¹tita od kratkog spoja.Opisano se pitanje mo¾e ponoviti vrlo mudro, a nekolicina se, zapravo, pita u kuænoj konstrukciji svakog od nas.